MenuLuk

8. marts på Kvindemuseet: Feminist Futures

08.03.2020 · Hele dagen // All day


8. marts på Kvindemuseet: Feminist Futures

(English version below)

Feministiske Fremtider // I år på kvindernes internationale kamp- og festdag ser vi fremad!

Det har vi som feminister altid gjort – feminisme og kvindekamp udspringer nemlig netop af at turde forestille sig bedre fremtider. Fremtider, hvor kønnene er mere lige, hvor den økonomiske ulighed i verden er mindre, hvor det trygge liv ikke er et privilegie forbeholdt de få, og hvor grundlæggende rettigheder som uddannelse, sundhed og ytringsfrihed gælder alle mennesker.

Men lige nu står vi midt i en tid, hvor fremtiden virker mere usikker, end den har gjort længe. Hvad kommer der til at ske, når flere steder bliver ubeboelige på grund af klimakrisen? Hvordan skal vores velfærdssamfund kunne eksistere i en tiltagende globaliseret verden, når krig, konflikt og klima presser de politiske og nationale strukturer, vi kender? Og hvad er det egentlig for en verden og et samfund vi ønsker at overdrage til vores børn?

Til dette års 8. marts på Kvindemuseet giver en række forskellige grupper deres bud på, hvordan feministiske fremtider kan se ud. Vi spørger til, hvordan vi i en mangfoldig verden kan stå sammen og skabe bedre og mere ligestillede fremtider for os alle.

Pris: 20 kr. – Køb din billet på Kvindemuseet på dagen.

Program

Offentliggøres senere…

Se billeder fra 8. marts 2019 på Kvindemuseet her >>

 


 

Feminist Futures // This year on The International Women’s Day, we will be looking ahead!

As feminists, we have always done so – feminism and the women’s movement arise with the courage to imagine better futures. Futures where different genders are more equal, where the economic inequality in the world is smaller, where a safe life is not a privilege reserved for the few, and where basic rights like education, health and freedom of speech apply to everyone.

But right now, we are facing a future that seems more uncertain than it has for a long time. What will happen, when a growing number of places become uninhabitable due to the climate crisis? How will our welfare society continue to exist within an increasingly globalized world, when war, conflict, and climate pressure the political and national structures that we know? And, what kind of world and society do we really want to pass on to our children?

At this year’s March 8th at the Women’s Museum, a number of different groups will offer their suggestions to what feminist futures might look like. We will ask how we, in a diverse world, can stand together and create better and more equal futures for all.

Program

To be announced…

See the pictures from March 8th 2019 at the Women’s Museum here >>

Museums are awesome because everyone shuts the fuck up